Fugleliv

Tryggevæde Ådal har et rigt fugleliv. Desværre gror engene til, og det betyder at fuglene får sværere ved at yngle. Antallet af arter og ynglefugle er derfor gået noget tilbage i de seneste årtier.

Som almindelige ynglefugle i ådalen kan nævnes Vibe, Rødben, Dobbeltbekkasin, Gul Vipstjert, Nattergal, Sivsanger og Rørspurv, som der er flest af.

Mange arter af andefugle på træk kommer ofte /stopper ofte op om foråret på de oversvømmede enge. Flere vadefugle fx. Tinksmed og Brushane stopper også i Tryggevælde Ådal under trækket. Hvis engene omkring åen ikke bliver plejet, vil arealerne hurtigt gro til med store planter og buske. Det vil gøre bestanden af engfugle endnu mindre. Til gengæld vil det gavne andre fuglearter som fx. Nattergal, Rørhøg og Kærsanger.